PRIVACY POLICY

 1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności TIMSHEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 65/32, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000579760,
NIP 5213708978, Regon 362713484, o kapitale zakładowym 45000,00 PLN (zwaną dalej „Timshel”).

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisów internetowych administrowanych przez TIMSHEL (http://timshel.pl, https://timshel.dolaczdonas.pl/praca), a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych. Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13 Rozporządzenia.

1.2. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych TIMSHEL lub korzystając z nich i przekazując nam jakiekolwiek dane osobowe
za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, bądź osobiście w siedzibie TIMSHEL, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonym przez TIMSHEL w sposób przedstawiony poniżej, prosimy o niedostarczanie dokumentów zawierających takie dane.

1.3. Polityka prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi odsyłającej do tej informacji. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka prywatności. TIMSHEL nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

1.4. TIMSHEL powołało inspektora ochrony danych osobowych (IODO), z którym możliwy jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną: [email protected]

 1. Administrator Danych Osobowych

2.1. TIMSHEL jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisów internetowych, będących potencjalnymi kandydatami na stanowiska ogłoszone w poszczególnych procesach rekrutacji, prowadzonych przez TIMSHEL na rzecz lub zlecenie klienta, a także danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem serwisów społecznościowych (np. LinkedIn). Gromadząc dane osobowe TIMSHEL rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych kandydatów może odbywać się w następujący sposób:

 • bezpośrednio od kandydatów zainteresowanych aplikowaniem na ogłoszone stanowiska, którzy składają aplikacje drogą mailową na wskazany adres e-mail TIMSHEL lub przez serwis internetowy (https://timshel.dolaczdonas.pl/praca) lub przez serwisy społecznościowe
  (np. LinkedIn);
 • rekomendacji pochodzących od osób trzecich. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na firmie TIMSHEL (jako Administratorze Danych Osobowych) spoczywa obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia;
 • w szczególnych przypadkach firma TIMSHEL kontaktuje się bezpośrednio z potencjalnymi kandydatami, którzy spełniają kryteria postawione w realizowanych projektach, np. drogą telefoniczną lub mailową.

Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez TIMSHEL gromadzone
są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies”.

Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu TIMSHEL. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jest użytkownik. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych podstron TIMSHEL. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron.

2.2. TIMSHEL dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem. TIMSHEL dokłada szczególnej staranności, żeby przekazane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych
w  art. 5 Rozporządzenia.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

TIMSHEL przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach. Jeżeli ze względu na przepisy prawa, właściwości usługi lub konieczności jej rozliczenia zaistnieje potrzeba przetwarzania innych Państwa danych osobowych, TIMSHEL może je przetwarzać w niezbędnym zakresie.

3.1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji przetwarzamy takie dane osobowe potencjalnych kandydatów jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo/ narodowość, płeć, stan cywilny, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, fotografia, historia zatrudnienia, uprawnienia zawodowe, informacja o posiadanym prawie jazdy (jeśli jest wymagane przez pracodawcę), status imigracyjny (w sytuacjach, w których wymagane jest pozwolenie na pracę), informacja o karalności (jeśli jest wymagane przez pracodawcę), informacje o zainteresowaniach dotyczących przyszłego zatrudnienia, informacje przekazane przez  osoby udzielające referencji i ich dane kontaktowe, informacje dotyczące obecnego i wymaganego wynagrodzenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych
w procesie rekrutacji i przedstawienia Państwa kandydatury potencjalnemu pracodawcy (Klientowi TIMSHEL).

Powyższa lista danych osobowych nie jest wyczerpująca i w przypadku przekazania przez kandydata dodatkowych informacji firmie TIMSHEL będą one podlegały przetwarzaniu. Dlatego też, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie jedynie niezbędnych informacji koniecznych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, wymienionych w ogłoszeniu zamieszczonym przez TIMSHEL.

Zgodnie z treścią art. 221 §1 kodeksu pracy są Państwo zobowiązani do podania pracodawcy, na rzecz którego TIMSHEL prowadzi rekrutację następujących danych: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, dat urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów, podczas których ma miejsce przetwarzanie danych osobowych kandydatów:

 • wstępna selekcja otrzymanych aplikacji,
 • kontakt z wybranymi kandydatami,
 • zaprezentowanie wybranych kandydatów potencjalnemu pracodawcy.

3.2. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego z kandydatami w sprawach związanych z realizacją bieżącego projektu przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.3. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego z kandydatami w sprawach związanych z realizacją przyszłych projektów przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia firmie TIMSHEL kontaktowanie się z Państwem podczas realizacji kolejnych projektów.

3.4. W celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie internetowym administrowanym przez TIMSHEL przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zamieszczanie przez Państwa komentarzy w serwisie internetowym.

3.5. W celu przeprowadzenia testów kompetencyjnych i kwalifikacji zawodowych AC/DC (Assessment Centre i Development Centre) przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia firmie TIMSHEL przeprowadzenie powyższych testów kompetencyjnych.

3.6. W celu świadczenia usług coachingowych i rozwoju personalnego przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających
do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych, jakim jest przeprowadzenie coachingu.

3.7. W celu świadczenia usług reorientacji zawodowej dla zwalnianych pracowników
(tzw. outplacement)
przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających
do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych, jakim jest przeprowadzenie coachingu.

3.8. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat), przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania
się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne
do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.9. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, numer konta bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających
do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody
na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.10. W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub siedziby, PESEL, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.11. W przypadku przekazania przez kandydatów danych osobowych, które mogą być zakwalifikowane jako dane szczególnych kategorii, TIMSHEL dokonuje przetwarzania takich danych osobowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o art. 9 ust. 2 Rozporządzenia.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych powierzonych TIMSHEL przez kandydatów są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celu jakim jest przeprowadzenie procesu rekrutacji:

 • Klienci firmy TIMSHEL, czyli pracodawcy zlecający TIMSHEL rekrutację pracowników.
  W każdym przypadku udostępnienia Klientowi Państwa danych osobowych zostaną Państwo o tym poinformowani, zgodnie z art. 13 lub 14 Rozporządzenia.
 • Osoby upoważnione przez TIMSHEL (np. pracownicy TIMSHEL);
 • Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu TIMSHEL (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych);

TIMSHEL może również ujawnić współpracującym serwisom internetowym, czy agencjom reklamowym opracowane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie: oglądalności serwisu i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników (dane zanonimizowane). Takie informacje mogą być wykorzystane w celu: monitorowania ruchu sieciowego w serwisie lub monitorowania oglądalności serwisu.

TIMSHEL oświadcza, że nie sprzedaje, nie udostępnia i nie przekazuje zgromadzonych
do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych
z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów TIMSHEL.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe w obrębie Unii Europejskiej podlegają ochronie w ramach wspólnego ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. W innych krajach dane te mogą nie podlegać ochronie
w takim samym stopniu. TIMSHEL jest zobowiązana do upewnienia się, przed przekazaniem informacji na temat użytkownika do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG),
że kraj ten zapewni odpowiednią ochronę jego praw. W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Firma TIMSHEL nie przekazuje Państwa danych osobowych żadnym podmiotom zlokalizowanym
w państwach trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

TIMSHEL przetwarza powierzone dane osobowe kandydatów przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych w punkcie 3 niniejszej Polityki prywatności. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania projektu – w odniesieniu do danych osobowych kandydatów przetwarzanych
  w celu realizacji projektu, czy podczas świadczenia innych usług będących w portfolio TIMSHEL;
 • czas wykonania obowiązków prawnych – 5 lat w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
 • czas do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej
  niż 5 lat;
 • czas do skutecznego wniesienia sprzeciwu – nie dłużej niż 5 lat, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingu;
 • do czasu zdeaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata
  – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystywania cookies i administrowania stroną internetową.

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i/ lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, czyli na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane jedynie do czasu
jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane te zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być
w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Uprawnienia podmiotów danych

TIMSHEL respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych;

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo
do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie
on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej. Administrator Danych Osobowych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

TIMSHEL informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

 • korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
 • wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej
  lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych
  lub celów statystycznych,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą
lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jej dotyczące
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jej danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba, której dane dotyczą składając wniosek o przeniesienie danych osobowych musi określić, czy dane osobowe jej dotyczące jednocześnie mają być usunięte („prawo do bycia zapomnianym”) przez TIMSHEL i złożyć w tym zakresie odpowiedni wniosek.

Powyższe uprawnienia, a także zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo zrealizować poprzez jeden z poniższych sposobów:

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

TIMSHEL dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie
i podejmuje względem osób, których dane dotyczą decyzje wywołujące skutki prawne lub w inny sposób wpływające na takie osoby. Przykładem profilowania jest selekcja kandydatów na podstawie umowy zawartej z serwisem społecznościowym LinkedIn.

W związku z powyższym, TIMSHEL zapewnia osobom, których dane dotyczą prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora Danych Osobowych, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji, chyba że taka automatyczne decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą
  a TIMSHEL,
 • jest wprost dozwolona przepisami prawa, któremu podlega Administrator Danych Osobowych,
 • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 1. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

TIMSHEL zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.

TIMSHEL podejmuje w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych środki techniczne
i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Wtyczki społecznościowe

W serwisach internetowych Administratora Danych Osobowych mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych (przykładowo takich jak: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Google+ czy YouTube). Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki mogą Państwo udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy jednak uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy Państwem a danym portalem społecznościowym czy serwisem internetowym. TIMSHEL nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane użytkowników są gromadzone. W związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

 1. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy serwisów internetowych i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani drogą
e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.