PRIVACY POLICY

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Timshel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dolna 30 / 3, 00-774 Warszawa.
  2. Mogą Państwo kontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem [email protected].
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb i do czasu realizacji wskazanego procesu rekrutacyjnego lub do czasu wycofania udzielnej przez Państwa zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  5. W ramach projektów rekrutacyjnych, dane osobowe kandydata wraz z informacjami dotyczącymi jego indywidualnych kompetencji mogą być przekazywane klientom Timshell z o.o, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani profilem zawodowym kandydata. Timshel Sp. z o.o współpracuje także z usługodawcami zewnętrznymi, którzy przetwarzają dane osobowe tylko w zakresie koniecznym do wykonywania świadczonych przez nich usług.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  7. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu,
  8. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez (np. zakomunikowanie takiej woli Timshel Sp. z o.o. drogą telefoniczną lub mailową).
  9. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.

Kandydat oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy wszystkie przekazane Timshel Sp. z o.o dane są prawdziwe i aktualne.
Wszelkie informacje i dane dotyczące oferowanych projektów, stanowisk czy dotyczące klientów, które zostaną uzyskane przez kandydata, są traktowane jako poufne i nie należy ich ujawniać osobom trzecim.